دسترسی به آموزش های آنلاین پایه یازدهم

ورود به کلاسدوشنبه ۱۰ الی۱۱
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
فارسی ۲جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
ورود به کلاسشنبه ۱۰ الی ۱۱
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
عربی ۲جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهم
ورود به کلاسچهارشنبه ۱۰ الی ۱۱
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
تعلیمات دینی ۲جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای رحیمیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتم
ورود به کلاسدوشنبه ۸ الی۹
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
انسان و محیط زیستجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای جوادیانجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهم
ورود به کلاسسه شنبه ۱۰ الی ۱۱
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
زبانجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
برای دیدن روی جلسات کلیک کنید یکشنبه ۱۰ تا ۱۱ورود به کلاسجلسه چهارم
تاریخ معاصرپرسش پاسخ۱پرسش پاسخ
مدرس:آقای ذالفقاریجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه هشتم
جلسه نهمجلسه دهمجلسه یازدهم
جلسه دوازدهمجلسه سیزدهمجلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
تفکر و سواد رسانه ایجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:رضاییجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
فیزیک رشته موبایل و تاسیساتجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای توحید نیا
جلسه سوم
جلسه ششم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
مدیریت تولیدجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای رحیمی
ورود به کلاس
کار آفرینیجلسه سومپودمان دوم۱
جلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجم
جلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
جلسه هشتمجلسه نهمجلسه دهم
جلسه یازدهمجلسه دوازدهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*