دسترسی به آموزش های آنلاین پایه دهم

ورود به کلاس
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس:تعلیمات دینی۱جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای رحیمیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنید شنبه ۹ الی ۱۰ورود به کلاسجلسه چهارم
درس:عربی اجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستم جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دومجلسه بیست و سومجلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم
ورود به کلاسدوشنبه ۹ الی ۱۰
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس: فارسی ۱جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم
ورود به کلاسسه شنبه ۹ الی ۱۰
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس: زبان ۱جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهم جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهم
ورود به کلاسساعت کلاس یکشنبه ۱ الی ۱۲
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه سوم
درس: فیزیکجلسه دومجلسه چهارم
مدرس:آقای توحید نیاجلسه سومجلسه پنجم
جلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
جلسه نهمجلسه دهمجلسه یازدهم
ورود به کلاسساعت کلاس یکشنبه ۹ الی ۱۰
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدپرسش و پاسخ
درس:جغرافیاجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای ذوالفقاریجلسه سومجلسه ششم
جلسه هشتمجلسه نهمجلسه دهم
جلسه یازدهمجلسه دوازدهمجلسه سیزدهم
جلسه چهاردهمجلسه پانزدهمجلسه شانزدهم
جلسه هفدهمجلسه هجدهمجلسه نوزدهم
جلسه بیستمجلسه بیست و یکم
ورود به کلاس
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس:الزامات محیط کارجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای کریمیانجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
ورود به کلاسساعت کلاس یک شنبه ۸ الی۹
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس:ریاضیجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای سعیدی پورجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دومجلسه بیست و سومجلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجمجلسه بیست و ششم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*