دسترسی به آموزش های آنلاین پایه دوازدهم

ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
تعلیمات دینی ۳جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست وپنجم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
فارسی ۳جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دومجلسه بیست و سومجلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
آمادگی دفاعیجلسه دومجلسه سوم تکرار
مدرس:آقای رحیمیجلسه سومجلسه پنجم
جلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
جلسه نهمجلسه دهمجلسه یازدهم
جلسه دوازدهمجلسه سیزدهمجلسه چهاردهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
سلامت بهداشت جلسه دوم جلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه هجدهمجلسه نوزدهمجلسه بیستم
جلسه بیست و یکمجلسه بیست و دومجلسه بیست و سوم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
مدیریت خانوادهجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم جلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دومجلسه بیست و سومجلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدپودمان اولجلسه چهارم
اخلاق حرفه ایجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای سعیدی پورجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
عربی ۳جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دومجلسه بیست و سومجلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدورود به کلاسجلسه چهارم
اجتماعیدرس سومجلسه پنجم
مدرس:آقای ذوالفقاریپرسش و پاسخ سه درسجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
ورود به کلاس
برای دیدن روی جلسات کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
شیمی تاسیساتجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهمجلسه بیستمجلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم

جدول

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*