دسترسی به آموزش های آنلاین پایه دهم

ورود به کلاس
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس:تعلیمات دینی۱جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای رحیمیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنید شنبه ۹ الی ۱۰ورود به کلاسجلسه چهارم
درس:عربی اجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای مدرکجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
ورود به کلاسدوشنبه ۹ الی ۱۰
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس: فارسی ۱جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای محمدیجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهم
ورود به کلاسسه شنبه ۹ الی ۱۰
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس: زبان ۱جلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای نوربخشجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
ورود به کلاسساعت کلاس یکشنبه ۱ الی ۱۲
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه سوم
درس: فیزیکجلسه دومجلسه چهارم
مدرس:آقای توحید نیاجلسه سومجلسه پنجم
جلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم
جلسه نهمجلسه دهمجلسه یازدهم
ورود به کلاسساعت کلاس یکشنبه ۹ الی ۱۰
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدپرسش و پاسخ
درس:جغرافیاجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای ذوالفقاریجلسه سومجلسه ششم
جلسه هشتمجلسه نهمجلسه دهم
جلسه یازدهمجلسه دوازدهمجلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
ورود به کلاس
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس:الزامات محیط کارجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای کریمیانجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهم
ورود به کلاسساعت کلاس یک شنبه ۸ الی۹
برای دیدن روی هر جلسه کلیک کنیدجلسه اولجلسه چهارم
درس:ریاضیجلسه دومجلسه پنجم
مدرس:آقای سعیدی پورجلسه سومجلسه ششم
جلسه هفتمجلسه هشتمجلسه نهم
جلسه دهمجلسه یازدهمجلسه دوازدهم
جلسه سیزدهمجلسه چهاردهمجلسه پانزدهم
جلسه شانزدهمجلسه هفدهمجلسه هجدهم
جلسه نوزدهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*