سوالات وبلاگ آقای ذوالفقاری

موضوع های تحقیق جهت درس  جغرافیای عمومی

دبیر :آقای ذولفقاری

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

۱-آثار تداوم خشکسالی در ایران را بررسی نمایید.

۲- ایران را از منظر موقعیت جغرافیایی بررسی کنید.

۳-ایران قبل و بعد از انقلاب  را از منظر جغرافیایی بررسی نمایید.

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

موضوع های تحقیق جهت درس  تاریخ معاصر

دبیر :آقای ذولفقاری

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

۱-تاریخ ایران  قبل از اسلام بررسی نمایید

۲- تاریخ ایران بعد از اسلام را بررسی کنید.

۳- تاریخ ایران در دوره قاجاریه را بررسی کنید.

۴-تاریخ ایران را از دوره پهلوی تا امروز بررسی کنید.

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

موضوع های تحقیق جهت درس  انسان و محیط

دبیر :آقای ذولفقاری

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

۱-منابع آب ایران و جهان را مقایسه کنید.

۲- اگر شما مسئولی در حوزه آب باشید چه پیشنهاداتی در مدیریت منابع آب می دهد.

۳-محیط زیست ما را چه خطراتی تهدید می کند.

۴-دلایل پیشرفت اروپا و آمریکا در مدیریت محیط زیست

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

موضوع های تحقیق جهت درس  دین و زندگی (هر سه پایه)

دبیر :آقای ذولفقاری

توضیح یکی از موارد ذیل را انتخاب و در وبلاگ خود به شکل یک مقاله حداقل یک صفحه  درج نمایید.

موضوعات:

۱- شیوه های کسب و کار حلال

۲- شیوه های انس با قرآن

۳- دینداری در جهان معاصر و توحید مداری

تذکر:ذکر منابع ضروری است امتیاز بالا به افرادی تعلق می گیردد که متن آنها با بقیه مشابه نباشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*